چند رسانه ای

/چند رسانه ای

تفکر استراتژیک والدین درطراحی مسیر موفقیت فرزندان

۱۳۹۸-۴-۲ ۱۵:۲۷:۱۳ +۰۴:۳۰

سخنرانی مهندس مسعود صفری نژاد با موضوع تفکر استراتژیک [...]

تفکر استراتژیک والدین درطراحی مسیر موفقیت فرزندان۱۳۹۸-۴-۲ ۱۵:۲۷:۱۳ +۰۴:۳۰