پروژه دانش آموزی پایتون بازی Bug

نوع پروژه: پایتون

اسم پروژه: بازی Bug

طراح: آذین قریشی زاده

نوع پروژه: پایتون

اسم پروژه: بازی Bug

طراح: آذین قریشی زاده

ترم دانش آموز: ترم دوم پایتون

نام مربی: خانم زارع

 

توضیحات دانش آموز:

هدف نوشتن برنامه بخاطر کنجکاویم بودش. چون خیلی در کلاس و جاهای دیگه اسم کتابخانه‌ی pygame را به کار می‌بردند و منم از کنجکاوی رفتم سرچ کردم و این بازی رو نوشتم.

توضیحات مربی (خانم زارع):

آذین کارت خیلی خوب بود و اینکه رفتی یک مبحثی غیر کلاس سرچ کردی و انجام دادی کارت معرکه بود و دمت گرم و به نظرم اگه برای کاربر که بازی می کنه یک راهنما بذاری که چجوری کلیدها را به کارببره عالی میشه.

 

          
#nabegheha.com
import pygame
import time
import random

pygame.init()

crash_sound = pygame.mixer.Sound("lose-m.wav")
pygame.mixer.music.load("world-m.ogg")#width and height for game window
display_width = 800
display_height = 600

black = (0,0,0)
white = (255,255,255)
red = (200,0,0)
bright_red = (255,0,0)
green = (0,200,0)
bright_green = (0,255,0)


gameDisplay = pygame.display.set_mode((display_width,display_height))

pygame.display.set_caption('Race Car')

clock = pygame.time.Clock()

carImg = pygame.image.load("Bug.png")

car_width = 48 

def button(msg,x,y,w,h,ic,ac,action=None):
  mouse = pygame.mouse.get_pos()
  click = pygame.mouse.get_pressed()

  #print(click)
  if x + w > mouse[0] > x and y + h > mouse[1] > y:
    pygame.draw.rect(gameDisplay,ac,(x,y,w,h))
    if click[0] == 1 and action != None:
      action()
      #if action == "play":
        #game_loop()
      #elif action == "quit":
        #pygame.quit()
        #quit()  
      
  else:
    pygame.draw.rect(gameDisplay,ic,(x,y,w,h))

  smallText = pygame.font.Font("freesansbold.ttf",20)
  TextSurf,TextRect = text_objects(msg,smallText)
  TextRect.center = ((x+(w/2)),(y + (h/2)))
  gameDisplay.blit(TextSurf,TextRect) 

#raveshe dovom baraye exit az game intro
def quitgame():
  pygame.quit()
  quit()

def game_intro():
  intro = True

  while intro:
    for event in pygame.event.get():
      if event.type == pygame.QUIT:
        pygame.quit()
        quit()
    gameDisplay.fill(white)
    largeText = pygame.font.Font('freesansbold.ttf',90)
    TextSurf, TextRect = text_objects("Let's Play Game",largeText)
    TextRect.center = ((display_width/2),(display_height/2))
    gameDisplay.blit(TextSurf,TextRect)
    button("Play!!",150,450,100,50,green,bright_green,game_loop)
    button("Quit",550,450,100,50,red,bright_red,quitgame)

    pygame.display.update()


def stuff_dodged(count):
  font = pygame.font.SysFont(None , 25)
  text = font.render("score : "+str(count) , True , red)
  gameDisplay.blit(text,(0,0))


def stuff(stuffx,stuffy,stuffw,stuffh,color):
  pygame.draw.rect(gameDisplay,color,[stuffx,stuffy,stuffw,stuffh])

def car(x,y):
  gameDisplay.blit(carImg,(x,y))

def text_objects(text,font):
  textSurface = font.render(text, True , black)
  return textSurface, textSurface.get_rect()

def message_display(text):
  largeText = pygame.font.Font('freesansbold.ttf',90)
  TextSurf, TextRect = text_objects(text,largeText)
  TextRect.center = ((display_width/2),(display_height/2))
  gameDisplay.blit(TextSurf,TextRect)
  pygame.display.update()

  time.sleep(2)
  game_loop()

def crash ():

  pygame.mixer.music.stop()
  pygame.mixer.Sound.play(crash_sound)

  largeText = pygame.font.Font('freesansbold.ttf',90)
  TextSurf, TextRect = text_objects("You Crashed",largeText)
  TextRect.center = ((display_width/2),(display_height/2))
  gameDisplay.blit(TextSurf,TextRect)

  while True:
    for event in pygame.event.get():
      if event.type == pygame.QUIT:
        pygame.quit()
        quit()

    button("Try agian",150,450,100,50,green,bright_green,game_loop)
    button("Quit",550,450,100,50,red,bright_red,quitgame)    

    pygame.display.update()


def game_loop(): 

  pygame.mixer.music.play(-1)

  x = (display_width * 0.45)
  y = (display_height * 0.8)  

  x_change = 0

  stuff_startx = random.randrange(0,display_width)
  stuff_starty = -700
  stuff_speed = 7
  stuff_width = 100
  stuff_height = 100

  dodged = 0

  gameExit = False

  while not gameExit:

    for event in pygame.event.get():
      if event.type == pygame.QUIT:
        pygame.quit()
        quit()

      if event.type == pygame.KEYDOWN:
        if event.key == pygame.K_LEFT:
          x_change = -5
        elif event.key == pygame.K_RIGHT:
          x_change = 5 
      if event.type == pygame.KEYUP:
        if event.key == pygame.K_LEFT or event.key == pygame.K_RIGHT:
          x_change = 0     


    x += x_change
    gameDisplay.fill(white)

    #stuffx,stuffy,stuffw,stuffh,color
    stuff(stuff_startx,stuff_starty,stuff_width,stuff_height,red)
    stuff_starty += stuff_speed

    stuff_dodged(dodged)

    car(x,y)    

    if x > display_width - car_width or x < 0:
      crash()

    if stuff_starty > display_height:
      stuff_starty = 0 - stuff_height
      stuff_startx = random.randrange(0,display_width)  
      dodged += 1
      stuff_speed += 1

      #if (dodged % 5 == 0):
        

      

    if y < stuff_starty + stuff_height:
      if x > stuff_startx and x < stuff_startx + stuff_width or x + car_width > stuff_startx and x + car_width < stuff_startx + stuff_width:
        crash()  


    pygame.display.update()
    clock.tick(60)
game_intro()
game_loop()
pygame.quit()
quit()
نوع پروژه

پایتون

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پروژه دانش آموزی پایتون بازی Bug”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا