مقالات

بررسی ماب های ماینکرافت

ماب های ماینکرافت، موجوداتی در این بازی هستند که به واسطه هوش مصنوعی، رفتارهایی مشابه موجودات زنده دارند. در بازی ماینکرافت ماب های مختلفی مشاهده می شود، از موجودات عجیب غریب تا ساده که هر کدام از این ماب های ماینکرافت با توجه به طبعیت خود ویژگی های به خصوصی دارند و با توجه به شرایط و طبیعت خود، رفتارهایی از خود بروز می‌دهند. اگر بخواهیم دسته بندی کلی برای این ماب ها درنظر بگیریم، میتوان گفت به سه دسته کلی، مثبت، منفی و متغیر تقسیم می شوند. منظور از ماب های مثبت و منفی چیست؟ در ادامه با ما همراه باشید تا به پاسخ این سوال و بررسی کامل ماب ها بپردازیم.

دسته بندی ماب های ماینکرافت

بازیکنان در طول بازی minecraft با موجودات گوناگونی مواجه می‌شوند که به آنان ماب می‌گویند. ماب های ماینکرافت موجوداتی هستند که با ویژگی ها، رفتارها و توانایی های منحصر به فرد در دنیای بازی تولید می شوند. ماب‌ها قوانین خاص خود را دارند که بازیکنان باید یاد بگیرند که چگونه با هر ماب تعامل کنند تا در دنیای بازی زنده بمانند و پیشرفت کنند. یک نوع دسته‌بندی آنها به‌صورت زیر است:

ماب های مثبت یا غیرفعال

ماب های مثبت با بازیکنان کاری ندارند، حتی اگر به آنها آسیب برسانند و هنگام حمله ها فرار می کنند. آنها توانایی تولید نژاد دارند. این ماب‌ها حتی می‌توانند مفید باشند و به بازیکن کمک کنند؛ مثلاً اجناس بفروشند یا از بازیکن محافظت کنند. ساکنان دهکده های Minecraft مانند بازرگانان و اهالی روستا هستند. سایر دوستان در مزرعه می توانند منابعی از جمله پشم گوسفند یا شیر گاوها را تأمین کنند.

نامنوع مابدنیادراپ
آدم‌برفیمثبتهرجایی به غیر از جهنمگلوله برف
اسب اسکلتیمثبتدنیای اصلیـ
اسبمثبتدنیای اصلیچرم
سمندر مکزیکی (اکسلاتل)مثبتدنیای اصلیـ
الاغمثبتدنیای اصلیچرم
بچه قورباغهمثبتدنیای اصلیـ
پلنگمثبتدنیای اصلیـ
خرس قطبیمثبتدنیای اصلیروغن‌ماهی
ماهی سالمون
خرگوشمثبتدنیای اصلیپای خرگوش
پوست خرگوش
گوشت خرگوش
خفاشمثبتدنیای اصلیـ
خوکمثبتدنیای اصلیگوشت خوک خام
دلفینمثبتدنیای اصلیروغن‌ماهی
روستایی (ویلیجر)مثبتدنیای اصلیـ
روستایی (ویلیجر)مثبتدنیای اصلیـ
روغن‌ماهیمثبتدنیای اصلیروغن‌ماهی
طوطیمثبتدنیای اصلیپر
قاطرمثبتدنیای اصلیچرم
گاومثبتدنیای اصلیچرم
گوشت گاو خام
قدم‌زنمثبتجهنمنخ
قورباغهمثبتدنیای اصلیـ
گربهمثبتدنیای اصلینخ
گوسفندمثبتدنیای اصلیپشم
گوشت گوسفند خام
لاکپشتمثبتدنیای اصلیچمن دریایی
ماهی استواییمثبتدنیای اصلیماهی استوایی
ماهی سالمونمثبتدنیای اصلیماهی سالمون
ماهی مرکب نورانیمثبتدنیای اصلیجوهر براق
ماهی مرکبمثبتدنیای اصلیجوهر
مرغمثبتدنیای اصلیگوشت مرغ خام
پر
معامله‌گر سرگردانمثبتدنیای اصلیـ
همیارمثبتدنیای اصلیـ
ماب های مثبت ماینکرافت
انواع ماب های ماینکرافت
برخی از ماب های ماینکرافت
ماب جغد در ماینکرافت
ماب روستایی در ماینکرافت

ماب های متغیر

این ماب‌ها در حالت عادی رفتار خاص خود را دارند، اما با توجه به رفتار بازیکن، آنها می‌توانند به ماب‌های مثبت یا منفی تبدیل شوند.

نامنوع مابدنیادراپ
پلنگمتغیردنیای اصلیـ
پاندامتغیردنیای اصلیبامبو
پیگلین زامبی شدهمتغیرجهنمشمش طلا
تیکه طلا
شمشیر طلا
گوشت زامبی
پیگلینمتغیرجهنمشمشیر طلا
کمان پولادی
زنبورمتغیردنیای اصلیـ
عنکبوتمتغیردنیای اصلیچشم عنکبوت
تار
آیرون گولممتغیردنیای اصلیگل خشخاش
شمش آهن
گرگمتغیردنیای اصلیـ
لامامتغیردنیای اصلیچرم
لامای معامله‌گرمتغیردنیای اصلیچرم
طناب
ماهی بادکنکیمتغیردنیای اصلیماهی بادکنکی
ماب های ماینکرافت از نوع متغیر
برخی از ماب های متغیر
ماب های متغیر ماینکرافت

ماب های منفی

این ماب‌ها در همه حالت‌ها به بازیکن حمله می‌کنند و قصد کشتنش را دارند.

نامنوع مابدنیادراپ
اژدهای فرجام (اندر دراگون)منفیفرجامـ
استریمنفیدنیای اصلیکمان
تیر کند کننده
استخوان
اسکلت ویدر (ویدر اسکلتون)منفیجهنمجمجمه ویدر
ذغال استخوان شمشیر سنگی
به احتمال کم: آرمور اسکلتی
اسکلتمنفیدنیای اصلی
جهنم
کمان
تیر استخوان
اسلایممنفیدنیای اصلیتوپ اسلایم
اندرمایتمنفیهرجاییـ
اندرمنمنفیهرجاییگوهر فرجام
پیگلین وحشیمنفیجهنمتبر طلا
جادوگر (ویچ)منفیدنیای اصلیتیکه چوب
بطری شیشه ای
پودر سنگ براق
گرد رداستون
چشم عنکبوت
باروت شکر
زامبی روستاییمنفیدنیای اصلیگوشت زامبی
زامبیمنفیدنیای اصلیشمش آهن
هویج سیب زمینی
زوگلینمنفیدنیای اصلیگوشت زامبی
شالکرمنفیفرجامجعبه شالکر
شبحمنفیدنیای اصلیپوست شبح
بلیزمنفیجهنمبلیز راد
عنکبوت غاریمنفیدنیای اصلیچشم عنکبوت
تار
غارتگرمنفیدنیای اصلیکمان پولادی
بنر ایلیجر
تیر زمرد
کتاب افسون شده
ابزار آهنی
زره آهنی
غرق شده (دراون)منفیدنیای اصلیگوشت زامبی
شمش مس
زره آهنی
صدف
قلاب
چنگک سه‌گانه
فراخواننده (ایویکر)منفیدنیای اصلیتوتم
کریپرخیلی منفیدنیای اصلیباروت
کینه‌ورز (پیلیجر)منفیدنیای اصلیزمرد
بنر ایلیجر
کتاب افسون شده
ابزار آهنی
زره آهنی
گستمنفیجهنماشک گست
باروت
محافظ ارشد (الدر گاردین)منفیدنیای اصلیخرده پریزمارین
ماهی کریستال
پریزمارین
اسفنج خیس
ماهی نقره‌ایمنفیدنیای اصلیـ
محافظ (گاردین)منفیدنیای اصلیروغن‌ماهی
کریستال پریزمارین
مکعب ماگمامنفیجهنمتوپ ماگما
نابودگرمنفیدنیای اصلیزین
واردنمنفیدنیای اصلیاسکالک کاتالیزور
هاسکمنفیدنیای اصلیگوشت زامبی
هوگلینمنفیجهنمگوشت خوک خام
وکسمنفیدنیای اصلیشمشیر آهنی
ویدرمنفیهرجاییستاره جهنم
ماب های منفی ماینکرافت
ماب های منفی ماینکرافت
ماب های منفی ماینکرافت

همچنین در دسته بندی دیگر، می توان ماب ها را به 7 دسته مختلف زیر تقسیم کرد:

  1. ماب های غیرفعال، این ماب ها با کاربران کاری ندارن که شامل ماب های گوسفند، خفاش، مرغ، گاو و …. می باشند.
  2. ماب های خنثی، تا زمانی که با آنها کاری نداشته باشند، کاری به کاربران ندارند. مانند زامبی پیگمن که تا وقتی کاربر آن را نزند، کاری ندارد. یا اندرمن  که تا وقتی به چشمانش نگاه کرده نشود، کاری ندارد.
  3. ماب های مهاجم، ماب هایی هستند که به محض دیدن شما ، به شما حمله میکنند. این ماب ها همان ماب های منفی اند.
  4. ماب های رام شدنی، همانطور که از اسمشان پیداست، قابلیت رام شدن را دارند. مانند: اسب، الاغ، قاطر و … .
  5. ماب های مفید، ماب هایی که از کاربران محافظت می کنند. مانند: ایرون گولم و اسنو گولم.
  6. ماب های کمیاب، همانطور که از اسمشان پیداست، این ماب ها کمیاب اند و به ندرت دیده می شوند. مانند: کیلر بانی (خرگوش قاتل)، جاینت زامبی و اسب زامبی.
  7. ماب های غول، این ماب ها به دلیل اندازه بیش از حد بزرگشان در دسته بندی تحت عنوان غول قرار گرفته اند. مانند: اندر دراگون و ویتر.

تعدادی ماب نیز وجود دارند که به دلایل مختلفی از بازی حذف شده اند. این ماب ها به جز هیومن و پیگمن و جنریک ویلیجر در تست های بازی مشکل ایجاد کردند و حذف شدند .که شامل: استیو، رانا، استیو سیاه، بچه غول، پیگمن، هیومن و جنریک ویلیجر. که شکل این ماب ها را در تصویر زیر به ترتیب از چپ به راست اند.

ماب های حذف شده از بازی ماینکرافت

بررسی 8 ماب برتر

توسعه دهندگان ماینکرافت بدون در نظر گرفتن محدودیت‌ها، ایده‌های خلاقانه خودشان را وارد این بازی کرده‌اند و به بازیکنان اجازه داده‌اند تا هر آن‌چیزی که می‌خواهند را بسازند و این دلیلی است که باعث شاهکار خطاب شدن این بازی شده است.

کریپر

کریپرها یکی از قدیمی‌ترین و دوست داشتنی‌ترین ماب‌هایی هستند که در طول تاریخ ماینکرافت؛ در بازی حسابی بازیکنان را ترسانده‌اند. از همان ابتدای کار، کریپرها تنها یک ماموریت داشتند و آن هم منفجر شدن بود!

فانتوم

فانتوم ها در بین ماب های ماینکرافتی در گروه ماب های وحشی در حال پرواز قرار می گیرد و کسانی طعمه او هستند که بیش از سه روز در بازی بدون خواب بازی کرده باشند. چشمان سبز و مهره ای آنها می تواند شما را از فاصله بسیار دور تشخیص دهد، بنابراین آماده باشید. با معرفی فانتوم‌ها در سال ۲۰۱۷ در طی مراسم MINECON Earth، دردسر بزرگی برسر راه بازیکنان ماینکرافت قرار گرفت. فانتوم‌ها علی‌رغم تمامی دردسرهایی که برای بازیکنان ساخته‌اند، موفق شدند که مکانیزم‌های گیم‌پلی بازی را تغییر دهند و نقشی مهم در بازی داشتند.

آیرن گولم

آیرن گولم یکی از آن دسته از ماب‌های مفیدی است که بازیکنان بخاطرش باید از توسعه دهندگان ماینکرافت تشکر کنند. غول‌هایی آهنی، بزرگ و قدرتمند که از جانشان مایه می‌گذارند تا از شما و ویلجرها در برابر خطرات دفاع کنند. آیرن گولم‌ها وقتی شروع کردند به ترک خوردن می‌توانید از آهن برای بازیابی سلامتیشان استفاده کنید. آن‌ها آنقدر موجودات مهربانی هستند که برخی مواقع به شما و ویلجرها گل تعارف می‌کنند.

گرگ

گرگ‌ها در بین ماب های ماینکرافت دیگر، جزو یکی از دوست داشتنی‌ترین و مفیدترین ماب‌هایی هستند که هر بازیکنی باید از آن‌ها استفاده کند که برای رام کردن آنها میتوانید از تعدادی استخوان استفاده کنید. گرگ‌ها حکم سگ را برای پلیرها ایفا می‌کنند. اگر زمانی کسی به شما حمله کند، آن‌ها سریعا دست به کار می‌شوند و از شما دفاع می‌کنند. این بدین معنی است که همراه داشتن تعدادی سگ مانند یک لشگر کوچک عمل می‌کند.

گاردین

گاردین‌ها از آن دسته از ماب‌هایی هستند که به محض دیدنشان باید انتظار هرچیزی را داشته باشید. از آن‌جایی که گاردین‌ها یکی از قوی‌ترین ماب‌های بازی هستند، شما برای شکست دادین آن‌ها به سلاح و ابزار آلات مختلفی نیاز خواهید داشت. گاردین‌ها تقریبا هرچیزی که پیش رویشان باشد را از بین می‌برند و برایشان فرقی ندارد که با یک ماهی مرکب طرف هستند، یا یک بازیکن معمولی؛ آن‌ها هیچ رحمی به غریبه‌ها نخواهند کرد.

چیتا

چیتاها به عنوان یکی از موردعلاقه‌ترین حیوانات خانگی در دنیای ماینکرافت شناخته می‌شوند که می‌توان آن‌ها در مناطق جنگلی بازی پیدا کرد. رای رام کردن این ماب، شما نیاز به تعدادی ماهی خام دارید تا بتوانید به آن‌ها نزدیک شوید، بنابراین شاید مجبور شوید که پیش از ملاقات با آن‌ها، به ماهیگیری بروید. مزیت همراهی و رام کردن این ماب، دور کردن کریپرها از بازیکن است.

ایووکر

ایووکرها یکی از ترسناک و خطرناک‌ترین ماب‌هایی هستند که هربازیکنی می‌تواند با آن رو به رو شود. این ماب‌ها بخاطر شعاع حمله‌ای که دارند، در دسته قدرتمندترین ماب‌های بازی قرار می‌گیرند و معمولا کمتر بازیکنی موفق می‌شود که زنده از نبرد با این هیولاها برگردد.

اندرمن

اندرمن‌ها یکی عجیب‌ترین ماب‌ها و در عین حال به شدت باهوش اند. این ماب ویژگی هایی دارد که هیچ مابی در بازی همانند آن نمی باشد. درواقع اندرمن‌ها تنها ماب ماینکرافت هستند که قابلیت جا به جایی بلاک‌های بازی را دارند. همچنین آن‌ها می‌توانند در یک چشم به هم زدن تلپورت کنند. ویژگی‌ که هیچ ماب دیگری در ماینکرافت از آن برخوردار نیست.

اندرمن‌ها همانطور که قبل تر هم گفتیم، در دسته ماب های خنثی قرار دارند که تا زمانی که مستقیما به چشم‌های این ماب‌ها نگاه نکنید در امانید. گول ظاهر ترسناک اندرمن‌ها را نخورید، آب بزرگ‌ترین نقطه ضعف اندرمن‌ها است و شما می‌توانید به راحتی؛ آن‌ها را با استفاده از آب از بین ببرید.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا